Under denna flik hittar Du först föregående års verksamhetsberättelse och sedan föreningens stadgar

Verksamhetsberättelse för UNIONEN SENIORER SYDOST under kalenderåret 2018

Antalet medlemmar uppgick den 31/12 2018 till 796 medlemmar

Styrelsen har haft följande sammansättning
Ordförande: Veine Sjödahl
Vice ordförande: Börje Green
Kassör: Ann-Christin Rydberg
Sekreterare: Irene Friberg-Johansson
Web-ansvarig: Jeppe Jeppsson
Ledamöter: Kersti Gustavsson
Marianne Nygård
Jan-Erik Olsson

Revisorer: Rolf Lind
Kjell Thörnqvist
Valberedning: Jan Andersson
Gert Eriksson
Bruno Österberg

Under verksamhetsåret har styrelsen haft 11 protokollförda styrelsemöten.

Vårsäsongen inleddes den 15 februari med studiebesök på Osby Mekan AB samt Lekoseum i Osby.
Osby Mekan AB utför legotillverkning och skärande bearbetning av gjutgods. Under besöket fick vi en företagspresentation samt en guidad tur i fabriken.
På eftermiddagen besöktes Lekoseum där vi fick uppleva nostalgin i gamla leksaker från Brio och Märklin.

Årsmöte den 22 mars
Årsmötet hölls i Äggaboden i Gärestad. Efter sedvanliga mötesförhandlingar bjöds det på kaffe och räksmörgås samt information om företagets verksamhet.

Ingemar Nordström i Bellevue parken den 11 april
Ingemar Nordström bjöd tillsammans med pianisten Viking Olsson på musik och kåseri i en mycket underhållande blandning.

TitanX Engine Cooling AB I Mjällby samt Gummagården i Norje den 15 maj
Efter en grundlig företagspresentation fick vi vandra runt i lokalerna och titta på tillverkningen av olika kyllösningar för fordonsindustrin.
Efter lunch på Golfkrogen samlades vi i Gummagårdens butik i Norje. Här fick vi kika in i växthusen samt titta på ders stora jordgubbsodlingar. Vi fick också möjlighet att köpa närproducerade produkter i butiken.

Kungsholms Fort och Gamla Varvet Lindholmen i Karlskrona den 30 augusti
Ca 50 deltagare åkte med M/F Wittus från Fisktorget till Kungsholms Fort där en guide tog emot och visade runt och berättade historien om fortet. Efter lunch på Scandic Hotell åkte vi en busstur till Gamla varvet med visning och demonstration av repslagarbanan.

Bong Sverige AB i Kristianstad samt Värmebaronen i Österslöv den 3 oktober
Mellan 25-30 deltagare besökte två helt olika och mycket intressanta företag.

Bong gick samman med Ljungdahls Kuvertfabrik i Kalmar 1997 och är nu en av Europas största kuverttillverkar. Antalet anställda i Kristianstad är ca 90. Efter en presentation vidtog en rundvandring i kuvertproduktionen som uppvisade en linje med högvolymproduktion.Vi visades även lågvolymtillverkning bestående av annorlunda kuvertutformning med fyrfärgstryck. Bong tillverkar och levererar specialemballage, förpackningar och läckra skyddande märkesprodukter till logistik, e-handel och detaljhandel. Dvs leverantör av kuvert- och postemballagelösningar. Noteras kan att de också producerar samtliga valkuvert inför riksdagsval, landstingsval och kommunalval

Värmebaronen startade 1975 och är ett familjeföretag med Sverige som största marknad men exporten ökar för varje år. Samtliga produkter konstrueras och tillverkas i Sverige i egen fabrik i Österslöv och har ca 50 anställda. Värmebaronen tillverkar pelletsbrännare, vedpannor, solfångare och elpannor för villor, industrier och fastigheter. Företagets VD presenterade företaget som avslutades med en rundvandring i produktionen. Både kontoret och produktionsverkstäderna var nya, moderna och fräscha.

Föredrag av Ewa-Gun Westford i Kristianstad den 7 november.
Ewa-Gun Westford känd från TV som polisens presstaleskvinna för polisregion Syd visste tidigt att hon ville bli polis för att kunna hjälpa och ställa tillrätta. Detta var inget lätt val då kvinnor ännu inte var välkomna i kåren. Med glimten i ögat berättade hon om sitt liv både som polis och människa, vilket gav upphov till åtskilliga skratt.

Karlshamn 2019-03-20

Börje Green Jeppe Jeppsson Irene Friberg-Johansson

Kersti Gustavsson Ann-Christin Rydberg Jan-Erik Ohlsson

Marianne Nygård Veine Sjödahl

STADGAR för UNIONEN Seniorer Sydost.

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är UNIONEN Seniorer Sydost.

§ 2 Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål

• att stimulera medlemmarna genom olika aktiviteter såsom föredrag, studiebesök, underhållning etc.
• att bereda medlemmarna möjlighet till kamratlig samvaro samt intressanta upplevelser.
• att företräda medlemmarnas intressen och i samarbete med Unionen verka för förbättringar av pensionärernas villkor.

§3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Karlshamn kommun, Blekinge län.

§4 Medlemskap

Berättigade till medlemskap i föreningen är pensionärsmedlemmar i Unionen, bosatta inom verksamhetsområdet för Unionen Sydost. Medlemskap erhålls efter anmälan till föreningens styrelse. Medlem förbinder sig att följa föreningens stadgar och att verka för föreningens målsättning.

§5 Medlemsavgifter

För täckande av kostnader för föreningens verksamhet uttas en avgift som årligen fastställs av årsmötet.

§6 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande och det antal övriga ledamöter som årsmötet fastställt, dock minst 3 ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva.

§ 7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.
Styrelsen sammanträder när styrelsen finner det erforderligt.

Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.

Föreningens utser inom sig firmatecknare.

§8 Räkenskaper

Räkenskapsår skall vara kalenderår.

Styrelsens årsredovisning skall överlämnas till föreningens revisorer senast 30 dagar före årsmötet.

§ 9 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska senast 14 dagar före årsmötet avge sin revisionsberättelse.

§10 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före april månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 1 månad före ordinarie årsmöte och senast 14 dagar före extra årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte bör följande ärenden behandlas:

1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Fastställande av röstlängd för mötet.
4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
6. Fastställande av dagordning.
7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.
8. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
12. Fastställande av antal styrelseledamöter och ledamöter i valberedning.
13. Val av ordförande i föreningen för en tid av 2 år.
14. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år
15. Val av revisorer
16. Val av ledamöter i valberedning.
17. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
18. Avtackningar.
19. Övriga frågor.
20. Mötets avslutande.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet. Varje medlem har en röst. Rösträtten är personlig.

§ 11 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§12 Motionsrätt

Motionsrätt angående föreningens verksamhet, har alla medlemmar, enskilt eller i grupp. Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet. Styrelsen behandlar motionen och avger yttrande att behandlas på årsmötet. Senast 14 dagar före årsmötet underrättas motionären om innehållet i styrelsens yttrande.

§13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§14 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av styrelsen.

§   15 Utträde

Medlem som under året ej betalat medlemsavgiften har därmed lämnat föreningen.

§16 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 30 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 7 dagar efter beslutet.

§17 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till UNIONEN Sydost.

Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen.

Styrelsen har anpassat stadgarna och är godkända av årsmötet 2019.