Verksamhet

Under denna flik hittar Du först föregående års verksamhetsberättelse och sedan föreningens stadgar 

 

Verksamhetsberättelse för UNIONEN SENIORER SYDOST under

kalenderåret 2019 

Antalet medlemmar uppgick den 31/12 2019 till 684  medlemmar

Styrelsen har haft följande sammansättning

Ordförande:                        Veine Sjödahl

Vice ordförande:                Börje Green

Kassör:                                Ann-Christin Rydberg

Sekreterare:                         Irene Friberg-Johansson

Web/medlems-ansvarig:     Jeppe Jeppsson

Ledamöter:                         Kersti Gustavsson

Marianne Nygård

Jan-Erik Olsson

 

Revisorer:                           Lars-Gunnar Arvidsson

Kjell Thörnqvist

Valberedning:                     Jan Andersson

Gert Eriksson

Benny Larsson

 

Under verksamhetsåret har styrelsen haft 11 protokollförda styrelsemöten.

 

Vårsäsongen inleddes den 12 februari med studiebesök på Dynapac Compaction Equipment samt Blekinge Museum, Föremålsmagasinet.

Efter en företagspresentation och info om fackligt arbete fick vi en rundvandring i versamheten. Eftermiddagen ägnades åt Blekinge museum där vi fick en information samt visning av museets föremål som finns i magasinet på Rosenholm.

 

Årsmöte den 20 mars

Årsmötet hölls i Folkhögskolan i Jämshög. Mötet inleddes med lunch och därefter ett uppskattat föredrag av hjärtspecialisten Sten Jensen. Efter föredraget följde de sedvanliga årssmötesförhandlingarna.

 

Bussutflykt till 5 gårdar på Österlen den 25 april

Vi åkte med en av Trossö Buss bekväma bussar till fem gårdar på Österlen.

45 personer från Karlskrona i öster till Önnestad i väster var med på resan.

Vi åkte först till Österlenkryddor för förmiddagskaffe och information om företaget samt möjlighet att handla av deras produkter.

Därifrån åkte vi till Köpingsbergs vingård och fick en föreläsning kring framställning av mousserande vitt vin och även möjlighet att smaka vinet.

Vidare till Örums Nygård för lunch. Här fick vi också information om företaget och även möjlighet att titta närmre på rummen.

Efter lunch åkte vi till Petersborgs Gård för senapsprovning samt möjlighet att handla av deras produkter.

Avslutningsvis åkte vi till Gunnarshögs Gård och fick information kring företaget och framställning av matoljor samt eftermiddagsfika.

Här gavs också möjlighet att handla av deras produkter.

 

Utflykt till Kastellet i Karlshamn den 21 maj

45 personer samlades vid gästhamnen och åkte med M/S Anemonen till Kastellet mitt i inloppet till Karlshamns hamn. Där fick vi en guidad tur och rundvandring bland syrener på historisk mark. Representanter från Lions erbjöd försäljning av kaffe med bröd som intogs i det gröna.

 

Besök på Nordic Vehicle (Eurolans, U-lift och karsseriverkstaden) i Backaryd samt Saxemaravarvet i Ronneby den 10 september

Den 10:e september besökte en grupp på 36 medlemmar Nordic Vehicle i Backaryd för att bli informerade av en både unik och intressant verksamhet.

Vi togs emot av Torsten Pisch som tillsammans med företagets platschef redogjorde för bolagets tre ”siter” i Backaryd och verksamheten på respektive plats. Allt detta över en kopp kaffe och en fralla.

Därefter uppdelning grupper som alternerade mellan de tre platserna.

Företagets huvudverksamhet består i att anpassa och utrusta specialfordon för både polis, räddningstjänst (ambulans och ledningsfordon) samt färdtjänstfordon.

För att nämna något så utrustas polisens fordon för hundpatrullerna med specialburar som innehåller alla tänkbara bekvämligheter.

Enligt deltagarna så var besöket givande och ett stort tack till företaget för uppvisat engagemang.

Efter lunch åkte vi till Saxemaravarvet där Niklas Nyström ingående berättade om varvets historia samt förevisade ett antal renoverade segelbåtar.

 

Besök på Stora Enso i Nymölla samt Industrimuseet i Bromölla den 7 oktober

I Nymöllafabriken fick vi både presentation av företaget samt rundvandring både utom- och inomhus.

På eftermiddagen åkte vi till Bromölla och gick runt på IFÖ Industrimuseum. Där fanns mycket sanitetsporslin samlat sen början av tillverkningen och tills de slutade. Många kände igen porslinet, de flesta hade använt flertalet produkter tidigare.

 

Föredrag av Marcus Bernhardsson i Bibliotekets Lärsal i Sölvesborg den 4 november.

Marcus Bernhardsson höll ett mycket uppskattat föredrag med rubriken ”När Östdanmark blev Sydsverige, snapphanar stormarkstid och Blekinge”, inför en nästan fullsatt Lärsal. Innan föredraget serverades det kaffe med bröd, vilket var uppskattat.

 

Karlshamn 2020-03-19

Börje Green                        Jeppe Jeppsson                   Irene Friberg-Johansson

Kersti Gustavsson              Ann-Christin Rydberg        Jan-Erik Ohlsson

Marianne Nygård               Veine Sjödahl

————————————————————————————————————————————————————-

 

 

STADGAR
för
UNIONEN Seniorer Sydost.

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är UNIONEN Seniorer Sydost.

§ 2 Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål

att stimulera medlemmarna genom olika aktiviteter såsom föredrag, studiebesök, underhållning etc.

att tillvara ta pensionärernas intressen i samhället

att till förbundets olika organ framföra förslag och önskemål om pensionärernas viktiga frågor.

§ 3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Karlshamn kommun, Blekinge län.

§ 4 Medlemskap

Berättigade till medlemskap i föreningen är pensionärsmedlemmar i Unionen, bosatta inom verksamhetsområdet för Unionen Sydost. Medlemskap erhålls efter anmälan till föreningens styrelse. Medlem förbinder sig att följa föreningens stadgar och att verka för föreningens målsättning.

§ 5 Medlemsavgifter

För täckande av kostnader för föreningens verksamhet uttas en avgift som årligen fastställs av årsmötet.

§ 6 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande och det antal övriga ledamöter som årsmötet fastställt, dock minst 3 ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva.

§ 7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder när styrelsen finner det erforderligt.

Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.

Föreningens utser inom sig firmatecknare.

§ 8 Räkenskaper

Räkenskapsår skall vara kalenderår.

Styrelsens årsredovisning skall överlämnas till föreningens revisorer senast 30 dagar före årsmötet.

§ 9 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska senast 14 dagar före årsmötet avge sin revisionsberättelse.

§ 10 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före april månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 1 månad före ordinarie årsmöte och senast 14 dagar före extra årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte bör följande ärenden behandlas:

1.  Mötets öppnande.

2.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.  Fastställande av röstlängd för mötet.

4.  Val av protokolljusterare och rösträknare.

5.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

6.  Fastställande av dagordning.

7.  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

     b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.

8.  Revisionsberättelsen för verksamhetsåret.

9.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Fastställande av medlemsavgifter.

11. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.  

12. Fastställande av antal styrelseledamöter och ledamöter i valberedning.

13. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.

14. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år

15. Val av 2 revisorer för en tid av 1 år

16. Val av ledamöter i valberedning av 1 år.

17. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

18. Avtackningar.

19. Övriga frågor.

20. Mötets avslutande.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet. Varje medlem har en röst. Rösträtten är personlig.

§ 11 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 12 Motionsrätt

Motionsrätt angående föreningens verksamhet, har alla medlemmar, enskilt eller i grupp. Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet. Styrelsen behandlar motionen och avger yttrande att behandlas på årsmötet. Senast 14 dagar före årsmötet underrättas motionären om innehållet i styrelsens yttrande.

§ 13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 14 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av styrelsen.

§15 Utträde

Medlem som under året ej betalat medlemsavgiften har därmed lämnat föreningen.

§ 16 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 30 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 7 dagar efter beslutet.

§ 17 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till UNIONEN Sydost.

 Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen.

Styrelsen har anpassat stadgarna och är godkända av årsmötet 2020.