Verksamhet

Under denna flik hittar Du först föregående års verksamhetsberättelse och sedan föreningens stadgar 

Verksamhetsberättelse för UNIONEN SENIORER SYDOST under

kalenderåret 2021 

Antalet medlemmar uppgick den 31/12 2021 till 520 medlemmar
Styrelsen har haft följande sammansättning

Ordförande:         Veine Sjödahl
Vice ordförande
och medlems-
ansvarig:             Börje Green
Kassör:               Ann- Christin Rydberg
Sekreterare:        Irene Friberg-Johansson
Web-ansvarig:   Benny Larsson
Ledamöter:        Kersti Gustavsson
                           Göran Kullving
                           Jan-Erik Olsson   

Revisorer:          Lars-Gunnar Arvidsson
                           Kjell Thörnqvist 

Valberedning:    Jan Andersson
                            Gert Eriksson
                            Gunnar Lilienberg

 Under verksamhetsåret har styrelsen haft  8 protokollförda styrelsemöten.
 På grund av Corona-pandemin har aktiviteterna varit begränsade under året.

 Vårsäsongen började först den 18 maj med en naturvandring i Tosteberga ängar
 På grund av dödsfall i styrelsen och sjukdomar i tryckeriet blev utskicket av programmet försenat varför endast ett fåtal medlemmar deltog. De som var där fick se stora gult lysande ängar med gullvivor och även backsippor och orkideer. 

Brunnsparken och Naturum i Ronneby den 15 juni
Vi fick en guidad tur genom parken där vi fick ta del av parkens historia, hur källan hittades och brunnsdrickningen förr. Dessutom fick vi se de historiska byggnaderna och ta del av intressanta händelser kring dessa. Naturum besöktes av var och en efter intresse. 

Föredrag av Marcus Bernhardsson om Hanö den 13 september
Ca 20 medlemmar samlades i Nogersunds Bygdegård för att lyssna på Engelska flottans storhetstid i trakterna av Hanö. Föredragshållaren Marcus Bernhardsson målade en bild av historien när Sverige som enda land stod emot Napoleon som hade lagt hela Europa under sig med sina soldater.
Eftersom England förde krig mot Napoleon så behövde det bedrivas handel och eftersom hela övriga Europa hade blockerats av Napoleon så blev Sverige en stark handelspartner till England.
Många var de som uttryckte uppskattning av det som förmedlades och många var lyckligt ovetande om vad som historien har att berätta. 

Årsmöte i Nakterhuset i Sölvesborg den 10 oktober
21 medlemmar närvarade på årsmötet. De serverades pizza innan de sedvanliga årsmötesförhandlingarna satte igång. Efter att alla punkter på dagordningen klubbats igenom blev det en bensträckare och därefter  bjöds det på kaffe och underhållning av trubaduren Christer Pilelöv. 

Studiebesök hos Svensk Husproduktion / LB-Hus i Bromölla den 18 november
Vi fick en noggrann genomgång av verksamheten och dess historia av Helen Friberg.
 Svensk Husproduktion  har genom förvärv av bl.a Trivselhus vuxit ordentligt och besökarna fick i två grupper gå igenom och följa hela produktionslinjen från sågning av träet till färdiga moduler för att sättas samman till huskroppar. 

Karlshamn 2022-03-24 

Börje Green                  Irene Friberg-Johansson 

Benny Larsson             Göran Kullving 

Kersti Gustavsson        Jan-Erik Ohlsson 

Ann-Christin Rydberg  Veine Sjödahl       

 

———————————————————————————————————————————–

 

STADGAR
för
UNIONEN Seniorer Sydost.

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är UNIONEN Seniorer Sydost.

§ 2 Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål

att stimulera medlemmarna genom olika aktiviteter såsom föredrag, studiebesök, underhållning etc.

att tillvara ta pensionärernas intressen i samhället

att till förbundets olika organ framföra förslag och önskemål om pensionärernas viktiga frågor.

§ 3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Karlshamn kommun, Blekinge län.

§ 4 Medlemskap

Berättigade till medlemskap i föreningen är pensionärsmedlemmar i Unionen, bosatta inom verksamhetsområdet för Unionen Sydost. Medlemskap erhålls efter anmälan till föreningens styrelse. Medlem förbinder sig att följa föreningens stadgar och att verka för föreningens målsättning.

§ 5 Medlemsavgifter

För täckande av kostnader för föreningens verksamhet uttas en avgift som årligen fastställs av årsmötet.

§ 6 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande och det antal övriga ledamöter som årsmötet fastställt, dock minst 3 ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva.

§ 7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder när styrelsen finner det erforderligt.

Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.

Föreningens utser inom sig firmatecknare.

§ 8 Räkenskaper

Räkenskapsår skall vara kalenderår.

Styrelsens årsredovisning skall överlämnas till föreningens revisorer senast 30 dagar före årsmötet.

§ 9 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska senast 14 dagar före årsmötet avge sin revisionsberättelse.

§ 10 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före april månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 1 månad före ordinarie årsmöte och senast 14 dagar före extra årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte bör följande ärenden behandlas:

1.  Mötets öppnande.

2.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.  Fastställande av röstlängd för mötet.

4.  Val av protokolljusterare och rösträknare.

5.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

6.  Fastställande av dagordning.

7.  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

     b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.

8.  Revisionsberättelsen för verksamhetsåret.

9.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Fastställande av medlemsavgifter.

11. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.  

12. Fastställande av antal styrelseledamöter och ledamöter i valberedning.

13. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.

14. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år

15. Val av 2 revisorer för en tid av 1 år

16. Val av ledamöter i valberedning av 1 år.

17. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

18. Avtackningar.

19. Övriga frågor.

20. Mötets avslutande.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet. Varje medlem har en röst. Rösträtten är personlig.

§ 11 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 12 Motionsrätt

Motionsrätt angående föreningens verksamhet, har alla medlemmar, enskilt eller i grupp. Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet. Styrelsen behandlar motionen och avger yttrande att behandlas på årsmötet. Senast 14 dagar före årsmötet underrättas motionären om innehållet i styrelsens yttrande.

§ 13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 14 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av styrelsen.

§15 Utträde

Medlem som under året ej betalat medlemsavgiften har därmed lämnat föreningen.

§ 16 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 30 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 7 dagar efter beslutet.

§ 17 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till UNIONEN Sydost.

 Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen.

Styrelsen har anpassat stadgarna och är godkända av årsmötet 2020.